Algemene voorwaarden AchterafBetalen

Algemene voorwaarden AchterafBetalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

· U bent als consument woonachtig in Nederland en België en heeft als Klant van Stofzuigeronderdelen.nl producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

· U bent 18 jaar of ouder;

· Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Billink.nl. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Stofzuigeronderdelen.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;


· U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Billink.nl , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

· U bent verplicht Stofzuigeronderdelen.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Stofzuigeronderdelen.nl per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Stofzuigeronderdelen.nl worden doorgegeven.

· U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

Algemeen voor de klant:
“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde
betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle
rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan
Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden
door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen
onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande
vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders
in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten
organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het
verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde
betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan
ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de
vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een
gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te
brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op
grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke
klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de
klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de
daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien
deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten
bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor
consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de
vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met
betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan
wie de vordering is overgedragen.

Algemeen voor Belgische klant:
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van
interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder
ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire
administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink
verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd
invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering
eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling,
van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a
rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum
van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van
dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen
worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit
onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair
schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende
de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan Stofzuigeronderdelen.nl
verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt
gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen
gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering
te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie,
administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de
vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of
onregelmatigheden;
d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied
binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij
achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u
gekozen aanbieder”

Beoordeling door klanten: 9.2/10 - 474 beoordelingen