Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop
Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg
met de Consumentenbond in het kader van
de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ)
van de Sociaal-Economische Raad en
treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden
gebruikt door alle leden van de Stichting
Webshop Keurmerk met uitzondering van
financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel
Toezicht en voor zover deze diensten onder
toezicht staan van de Autoriteit
Financiële Markten.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument
tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepings
recht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer
bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging
en verlenging

Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de algemene
voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst
  waarbij de consument producten, digitale inhoud
  en/of diensten verwerft in verband met een
  overeenkomst op afstand en deze zaken,
  digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
  worden geleverd of door een derde partij op basis
  van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
  gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt
  voor doeleinden die verband houden met zijn handels-
  bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm
  geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt
  tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
  digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder
  ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer
  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging of gebruik gedurende een periode die
  is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is
  bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
  opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de
  consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon
  die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en
 10. producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
  die tussen de ondernemer en de consument
  wordt gesloten in het kader van een georganiseerd
  systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en
  met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
  of mede gebruik gemaakt wordt van één of
  meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I
  van deze voorwaarden opgenomen Europese
  modelformulier voor herroeping;
 13. Techniek voor communicatie op afstand:
  middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat
  consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam Stofzuigeronderdelen.nl
Eigenaar dhr RFW.Gielen
Bezoekadres; geen bezoekadres

Telefonisch bereikbaar overdag
op werkdagen van 09.00-17.00

024-3446109 en 0650 663407

Snelst bereikbaar via email
info@stofzuigeronderdelen.nl

KvK-nummer: 56887655
BTW-identificatienummer:852347959b01

Indien de activiteit van de ondernemer is
onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd
beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of –organisatie waarbij
  hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de
  Europese Economische Ruimte waar deze
  is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in
  Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen
  waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
  op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar
  gesteld.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,zal
  de ondernemer voordat de overeenkomst
  op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
  wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer
  zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
 3. zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
  wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
  en voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, de tekst van deze algemene
  voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld
  op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal voordat de overeenkomst op afstand
  sloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische
  weg kan worden kennisgenomen en dat zij
  op verzoek van de consument langs
  elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene
  voorwaarden tevens specifieke product-
  of diensten voorwaarden van toepassing zijn,
  is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval
  van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem
  het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
  heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
  omschrijving van de aangeboden producten,
  digitale inhoud en/of diensten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
  een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument mogelijk te maken.
  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,
  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
  de aangeboden producten, diensten en/of
  digitale inhoud.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten
  in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie,
  dat voor de consument duidelijk is wat
  de rechten en verplichtingen zijn, die aan
  de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud
  van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument
  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
  gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod.
  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
  niet door de ondernemer is bevestigd,
  kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
  komt, treft de ondernemer passende technische
  en organisatorische maatregelen ter beveiliging
  van de elektronische overdracht van data en
  zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheids
  maatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke
  kaders – op de hoogte stellen of de consument
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
  alsmede van al die feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan
  van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere
  voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering
  van het product, de dienst of digitale inhoud
  aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de
ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan

b. de voorwaarden waaronder en de wijze
waarop de consument van het herroepings
recht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande
service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen
van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van
aflevering; en de wijze van betaling,
aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst
indien de overeenkomst een duur heeft van meer
dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht
heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling
  in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met
  betrekking tot de aankoop van een product
  gedurende een bedenktijd van minimaal 14
  dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  De ondernemer mag de consument vragen
  naar de reden van herroeping, maar deze niet
  tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de
  dag nadat de consument, of een vooraf door de
 3. consument aangewezen derde, die niet de
  vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling
  meerdere producten heeft besteld:
  de dag waarop de consument, of een door
  hem aangewezen derde, het laatste product
  heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits
  hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft
  geïnformeerd, een bestelling van meerdere
 2. producten met een verschillende levertijd
  weigeren.
 3. als de levering van een product bestaat uit
  verschillende zendingen of onderdelen:
  de dag waarop de consument, of een door
  hem aangewezen derde, de laatste zending
  of het laatste onderdeelmheeft ontvangen;
 4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering
  van producten gedurende een bepaalde periode:
  de dag waarop de consument, of een door hem
  aangewezen derde, het eerste product heeft
  ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst
  en een overeenkomst voor levering van digitale
  inhoud die niet op een materiële drager
  is geleverd gedurende minimaal 14 dagen
  zonder opgave van redenen ontbinden.
  De ondernemer mag de consument vragen
  naar de reden van herroeping,maar deze niet
  tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op
  de dag die volgt op het sluiten van de
  overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten
en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de
  wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor
  herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
  bedenktijd af twaalf maanden na het einde
  van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
  vorige leden van dit artikel vastgestelde
  bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande
  lid bedoelde informatie aan de consument
  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na
  de ingangsdatum van de oorspronkelijke
  bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen
  na de dag waarop de consument die informatie
  heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument
tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument
  zorgvuldig omgaan met het product en
  de verpakking.
  Hij zal het product slechts uitpakken of
  gebruiken in de mate die nodig is om de aard,
  de kenmerken en de werking van het product
  vast te stellen zonder deze te beschadigen of
  te bevuilen.
  Het uitgangspunt hierbij is dat de consument
  het product slechts mag hanteren en inspecteren
  zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor
  waardevermindering van het product die het
  gevolg is van een manier van omgaan met
  het product die verder gaat dan toegestaan
  in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor
  waardevermindering van het product als
  de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten
  van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht heeft
  verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepings
recht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn
  herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het model
  formulier voor herroeping of op andere
  ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen
  vanaf de dag volgend op de in lid 1
  bedoelde melding,zendt de consument het
  product terug, of overhandigt hij dit aan
  (een gemachtigde van) de ondernemer.
  Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
  aangeboden het product zelf af te halen.
  De consument heeft de terugzendtermijn
  in elk geval in acht genomen als hij het
  product terugzendt voordat de bedenktijd
  is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug
  met alle geleverde toebehoren, indien
  redelijkerwijs mogelijk in originele staat
  en verpakking, en conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en
 4. duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en
  tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
  ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten
  van het terugzenden van het product. Als de
 7. ondernemer niet heeft gemeld dat de
  consument deze kosten moet dragen
  of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf
  te dragen, hoeft de consument de kosten voor
  terugzending niet te dragen.
 8. Indien de consument herroept na eerst
  uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
  verrichting van de dienst of de levering van
  gas, water of elektriciteit die niet gereed
  voor verkoop zijn gemaakt in
 9. een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
  aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
  consument de ondernemer een bedrag
  verschuldigd dat evenredig is aan dat
  gedeelte van de verbintenis dat door de
  ondernemer is nagekomen op het moment
  van herroeping, vergeleken met de volledige
  nakoming van de verbintenis.
 10. De consument draagt geen kosten voor de
  uitvoering van diensten of de levering van
  water, gas of elektriciteit, die niet gereed
  voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
  volume of hoeveelheid,of tot levering van
  stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk
  verplichte informatie over het herroepings
  recht, de kostenvergoeding bij herroeping
  of het modelformulier voor herroeping niet
  heeft verstrekt, of;de consument niet
  uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering
  van de dienst of levering van gas, water,
  elektriciteit of stadsverwarming tijdens de
  bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor
  de volledige of gedeeltelijke levering van
  niet op een materiële drager geleverde
  digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan
  niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met
  het beginnen van de nakoming van de
  overeenkomst voor het einde van de
  bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht
  te verliezen bij het verlenen van zijn
  toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze
  verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn
  herroepingsrecht, worden alle aanvullende
 2. overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer
bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping
  door de consument op elektronische wijze
  mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van
  deze melding onverwijld een ontvangst
  bevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van
  de consument, inclusief eventuele leverings
  kosten door de ondernemer in rekening
  gebracht voor het geretourneerde product,
  onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
  de dag waarop de consument hem de
  herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
  aanbiedt het product zelf af te halen,mag hij
  wachten met terugbetalen tot hij het product
  heeft ontvangen of tot de consument aantoont
  dat hij het product heeft teruggezonden,
  naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling
  hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
  gebruikt, tenzij de consument instemt met
  een andere methode. De terugbetaling is
  kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een
  duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de
  ondernemer de bijkomende kosten voor de
  duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten
en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs
  gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt waarop de ondernemer
  geen invloed heeft en die zich binnen de
  herroepingstermijn kunnen voor doen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens
  een openbare veiling. Onder een openbare
  veiling wordt verstaan een verkoopmethode
  waarbij producten, digitale inhoud en/of
  diensten door de ondernemer worden
  aangeboden aan de consument die
  persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
  krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling,
  onder leiding van een veilingmeester, en
  waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
  producten, digitale inhoud en/of diensten af
  te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige
  uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke
  voorafgaande instemming van de consument;
  en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn
  herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer
  de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikking
  stelling van accommodatie, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode
  van uitvoering is voorzien en anders dan
  voor woondoeleinden, goederenvervoer,
  autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot
  vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst
  een bepaalde datum of periode van
  uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument
  vervaardigde producten, die niet
  geprefabriceerd zijn en die worden
  vervaardigd op basis van een individuele
  keuze of beslissing van de consument, of
  die duidelijk voor een specifieke persoon
  bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte
  houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van
  gezondheidsbescherming of hygiëne niet
  geschikt zijn om te worden teruggezonden
  en waarvan de verzegeling na levering
  is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard
  onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is
  overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst,maar waarvan de levering
  slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,
  en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk
  is van schommelingen van de markt waarop
  de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en
  computerprogrammatuur, waarvan de
  verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met
  uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan
  op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke
  voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee
  zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde
  geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet
  verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
  gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de
  ondernemer producten of diensten waarvan
  de prijzen gebonden zijn aan schommelingen
  op de financiële markt en waar de ondernemer
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen
  aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel
  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden
  bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
  totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn
  van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
  totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien de ondernemer
 5. dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen
of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten
  genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra
garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten
  en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, aan
  de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande
  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Indien overeengekomen staat de ondernemer
  er tevens voor in dat het product geschikt is
  voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier,
  fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
  beperkt nimmer de wettelijke rechten en
  vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan
  doen gelden indien de ondernemer is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn
  deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere
  verbintenis van de ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent
  waarin deze aan de consument bepaalde
  rechten of vorderingen toekent die verder
  gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht
  is in geval hij is tekortgeschoten in de
  nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke
  zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering
  van bestellingen van producten en bij
  de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat
  de consument aan de ondernemer kenbaar
  heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in
  artikel 4 van deze algemene voorwaarden
  is vermeld,zal de ondernemer geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
  leveringstermijn is overeengekomen.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt,
  of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
  de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument heeft in dat geval het recht
  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
  en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de
  ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing
  van producten berust bij de ondernemer tot
  het moment van bezorging aan de consument
  of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger,
  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging
en verlenging

Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die
  voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen)
  of diensten, te allen tijde opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die
  voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
  te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden
  genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt
  worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een
 • bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze
  als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als
  de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden
  verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
  duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een
  overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
  en tijdschriften stilzwijgend worden
  verlengd voor een bepaalde duur van
  maximaal drie maanden, als de consument
  deze verlengde overeenkomst tegen het
  einde van de verlenging kan opzeggen met
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag
  alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
  worden verlengd als de consument te allen
  tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand. De opzegtermijn
  is ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot
  het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
  niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer
  dan een jaar heeft, mag de consument na
  een jaar de overeenkomst te allen tijde met
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid
  zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.
Artikel 15 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de
  overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
  dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen
  na het ingaan van de bedenktermijn,
  of bij het ontbreken van een bedenktermijn
  binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst. In geval van een overeenkomst
  tot het verlenen van een dienst, vangt deze
  termijn aan op de dag nadat de consument
  de bevestiging van de overeenkomst heeft
  ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten
  mag de consument in algemene voorwaarden
  nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling
  van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
  bedongen, kan de consument geen enkel recht
  doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en),
  alvorens de bedongen vooruitbetaling
  heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om
  onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
  te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn
  betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
  nadat hij door de ondernemer is gewezen
  op de te late betaling en de ondernemer
  de consument een termijn van 14 dagen
  heeft gegund om alsnog aan zijn
  betalingsverplichtingen te voldoen, na het
  uitblijven van betaling binnen deze
  14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
  bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
  is de ondernemer gerechtigd de door hem
  gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
  in rekening te brengen. Deze incassokosten
  bedragen maximaal: 15% over openstaande
  bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
  daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de
  volgende € 5.000,= met een minimum van
  € 40,=. De ondernemer kan ten voordele
  van de consument afwijken van genoemde
  bedragen en percentages.
Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende
  bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de
  overeenkomst moeten binnen bekwame tijd
  nadat de consument de gebreken heeft
  geconstateerd, volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten
  worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst
  beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
  de ondernemer binnen de termijn van 14
  dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord
  kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de
  service van de ondernemer kan eveneens
  worden ingediend via een klachtenformulier
  op de consumentenpagina van de website
  van Stichting Webshop Keurmerk
  (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)
  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende
  ondernemer als naar Stichting Webshop
  Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke
  termijn dan wel binnen 3 maanden na het
  indienen van de klacht in onderling overleg
  kan worden opgelost ontstaat een geschil
  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer
  en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de
  ondernemer over de totstandkoming of
  uitvoering van overeenkomsten met betrekking
  tot door deze ondernemer te leveren of
  geleverde producten en diensten, kunnen,
  met inachtneming van het hierna bepaalde,
  zowel door de consument als de ondernemer
  worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
  Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
  (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie
  slechts in behandeling genomen, indien de
  consument zijn klacht eerst binnen bekwame
  tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is
  ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
  Geschillencommissie aanhangig te worden
  gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil
  voorleggen aan de Geschillencommissie,
  is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
  Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal
  de consument binnen vijf weken na een
  daartoe door de ondernemer schriftelijk
  gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
  spreken of hij zulks ook wenst dan wel het
  geschil wil laten behandelen door de daartoe
  bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer
  de keuze van de consument niet binnen de
  termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
  gerechtigd het geschil voor te leggen aan de
  bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de
  voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
  reglement van de Geschillencommissie
  (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-co...).
  De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet
  behandelen of de behandeling staken, indien
  aan de ondernemer surseance van betaling is
  verleend, deze in staat van faillissement is
  geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
  beëindigd, voordat een geschil door de commissie
  op de zitting is behandeld en een einduitspraak
  is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie
  Webshop een andere erkende of bij de Stichting
  Geschillencommissies voor Consumentenzaken
  (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
  Dienstverlening (Kifid) aangesloten
  geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
  betreffende hoofdzakelijk de methode van
  verkoop of dienstverlening op afstand de
  Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk
  bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen
  de andere erkende bij SGC of Kifid
  aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 – Branchegarantie
 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant
  voor de nakoming van de bindende adviezen
  van de Geschillencommissie Stichting Webshop
  Keurmerk door haar leden, tenzij het lid
  besluit het bindend advies binnen twee maanden
  na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter
  voor te leggen. Deze garantstelling herleeft,
  indien het bindend advies na toetsing door de
  rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
  dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
  Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per
  bindend advies, wordt dit bedrag door
  Stichting Webshop Keurmerk aan de
 2. consument uitgekeerd. Bij bedragen groter
  dan €10.000,- per bindend advies, wordt
  €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere
  heeft Stichting Webshop Keurmerk een
  inspanningsverplichting om ervoor te zorgen
  dat het lid het bindend advies nakomt.
 3. Voor toepassing van deze garantie is vereist
  dat de consument een schriftelijk beroep
  hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk
  en dat hij zijn vordering op de ondernemer
  overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk.
  Indien de vordering op de ondernemer meer
  bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument
  aangeboden zijn vordering voor zover die
  boven het bedrag van €10.000,- uitkomt
  over te dragen aan Stichting Webshop
  Keurmerk, waarna deze organisatie
  op eigen naam en kosten de betaling daarvan
  in rechte zal vragen ter voldoening aan de
  consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en
dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene
voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze
  algemene voorwaarden niet wijzigen
  dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts
  van kracht nadat deze op daartoe geëigende
  wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande,
  dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de
  looptijd van een aanbod de voor de consument
  meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden
wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Stofzuigeronderdelen.nl
Weezenhof1217, 6536ex Nijmegen
info@stofzuigeronderdelen.nl
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede,
  dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:
[aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud:
[aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst:
[aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op*
  [datum bestelling bij diensten of
  ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)]
  (alleen wanneer dit formulier op
  papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing
is of invullen wat van toepassing is.

www.keurmerk.info

{literal} {/literal} Beoordeling door klanten: 9.2/10 - 267 beoordelingen